0
Запитване
0,00 лв
0
Kоличка
0,00 лв
Зареждане…
Зареждане…
Запитване и поръчки са актуализирани!
Запитване и поръчки са актуализирани!Запитване и поръчки са актуализирани!
Артикулът не е на склад..
Съжаляваме, но артикулът не е наличен.

Политика за услугите за облачно изчисление

Политиката за обслужване, с която сте обвързани до 30.06.2019 г., е достъпна на: https://www.senetic.bg/site/cloud_services_policy-30-06-2019/

Политиката за обслужване, с която сте обвързани до 30.06.2019 г., е достъпна на: https://www.senetic.bg/site/csp_terms_2019/

 

§ 1

Общи разпоредби

 

1. Този документ урежда разпоредбите за предоставяне на Облачни услуги (наричани по-долу: Услуги) от Сенетик България ЕООД със седалище в бул."Е.И..Тотлебен" 53-55, 1606, София, България.

Сенетик България ЕООД декларира, че има право да препродава, рекламира и извършва допълнително препродаване на Продукти по какъвот и да е начин, и по-специално е сключила съответните споразумения с Производителя, които дават възможност на Сенетик България ЕООД да извършва горепосочените действия.

2. Настоящата политика за обслужване ще влезе в сила от:

1) 01.02.2020 г. за нови клиенти на Senetic, които са сключили договор след 01.02.2020 г.

2) 01.03.2020 г. за настоящи клиенти на Senetic, които са сключили договор преди 01.02.2020 г.

 

§ 2

Определения

 

1. Когато следните термини, започващи с главна буква, се появяват в тези Общи условия, те имат следните значения:

1. Производителсубектът, който предоставя Продукта за облачни услуги.

2. КлиентПредприемач, който получава достъп до Продукта, предлаган от Сенетик България ЕООД, за да осъществява достъп до него и да го използва като краен потребител за своите собствени нужди и, ако Продуктът предлага такава възможност, да инсталира и използва Продукта; Клиентът няма право да рекламира и разпространява Продукта под никаква форма.

3. Продуктдостъп до онлайн услуга, предоставена в моделаОблак“, включващСофтуер като услуга“, „Платформа като услуга“, „Инфраструктура като услуга“, които може да съдържат софтуерни технологии, предоставяни от Microsoft и други Производители, предлагана от Сенетик България ЕООД на Клиента.

4. УслугиОблачните услуги, посочени в §3, параграф 1, предоставяни от Сенетик България ЕООД на Клиента.

5. Споразумение с Производителяспоразумение с производителя, което предоставя на Клиента достъп до Продукта; разпоредбите на Споразумението с Производителя подлежат на промени, за които Клиентът ще бъде уведомяван най-малко 30 дни предварително.

6. Платежен цикълпериодъд, през който се извършва заплащането за модела на Абонамент, избран от Клиента.

7. Абонаментабонаментен модел на Продукта, който включва правото на Клиента да използва Продукта, посочващ Постоянния Абонамент и Годишния Абонамент.

8. ТаксаТаксата за Услугите, включени в Абонамента.

9. Офертаобщите условия, предоставени чрез Системата за комуникация, уреждащи процеса на предоставяне на Абонамента на Клиента от Сенетик България ЕООД, избрани и приети от Клиента, или изпратени на Клиента.

10. Портал – Порталът на клиента, достъпен на portal.senetic.com, използван за закупуване и управление на Абонаменти.

11. Система за комуникацияв зависимост от използвания начин на комуникация, тя се отнася до интернет портал, принадлежащ на Сенетик България ЕООД, имейл, изпратен от Сенетик България ЕООД, както и всички други форми на комуникация, използвани от Сенетик България ЕООД за комуникация с Клиента.

Фактуратози термин се отнася и за проформа фактура

 

 

§ 3 Портал

 1. Клиентът регистрира акаунт в Портала.

 2. Порталът се използва за управление на услугите и абонаментите, закупени от клиента.

 3. Достъпът до портала е безплатен.

 4. Регистрацията се извършва чрез попълване и одобряване на регистрационния формуляр. Процесът на регистрация на акаунти в портала включва:

 1) създаване на акаунт,

 2) проверка на акаунта,

 3) упълномощаване на акаунта.

 5. По време на процеса на регистрация и упълномощаване на акаунта, Клиентът е длъжен да предостави истински данни за Клиента.

 6. Порталът позволява използването на следните функции:

 1) Създаване на акаунт в Microsoft

 2) Поръчване на абонаменти, лицензи и услуги

 3) Управление на броя лицензи за подновяване за следващия период

 4) Промяна на данните на сметката

 5) Предоставяне на привилегии на допълнителни потребители да използват акаунта

 6) Преглед на историята на поръчките

 7) Преглед на инвентара на потреблението на ресурси на Microsoft Azure

 7. За да използвате портала, е необходимо да имате устройство с достъп до интернет, оборудвано с уеб браузър (Mozilla Firefox поне версия 24.0, Opera от версия 10, Google Chrome версия 28.0 или по-нова или MS Internet Explorer версия 8.0 или по-нова) се препоръчва) , която поддържа бисквитки и Javascript. Разрешено е да се използват други версии на уеб браузъри, ако те гарантират пълна съвместимост с изброените по-горе версии.

 8. Senetic не носи отговорност за вреди, произтичащи от:

 а) технически ограничения, произтичащи от характеристиките на оборудването или софтуера, използвани при използване на уебсайта на портала,

 б) събития, които Senetic не би могъл да предвиди или предотврати без надлежна проверка,

 в) случайни събития от непреодолима сила,

 г) използване на Портала в противоречие с разпоредбите на регламентите,

 д) загуба на данни, повреда на оборудване или система или други повреди, освен ако не са причинени единствено от Senetic.

 9. Забранява се използването на Портала за цели, които нарушават приложимото законодателство. Senetic има право да спре достъпа до Портала до Клиента в случай на:

 - използвайте Портала за цели, несъвместими с предвиденото му предназначение или във вреда на трети страни;

 - нарушение на приложимото законодателство, настоящите регламенти или приличие

 

 

 

§ 4

Общи условия за достъп до и използване на Облачни услуги.

 

1. Спецификациите на Облачните услуги са достъпни в уебсайта на Senetic: https://www.senetic.bg/office365/. Пълните спецификации на услугите, предоставяни в сътрудничество с Microsoft, включително технически параметри, могат да бъдат открити на адрес: https://technet.microsoft.com/.

2. Изборът на вида Облачна услуга от Офертата и на параметрите ѝ, представени в Спецификацията на Облачните услуги, спомената в параграф 3, точка 1, включително избора на Платежния цикъл и на броя места за потребителите, се извършва в момента на подаване на поръчка от Клиента.

3. Необходимо условие за използване на Облачните услуги е:

1. Приемане на настоящите Общи условия,

2. Приемане на споразумението за Microsoft Customer (ако Услугите включват продукти на Microsoft) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.

4. След получаване на поръчка за Абонамент за първия Платежен цикъл Клиентът получава чрез Системата за комуникация информацията, необходима за влизане в уебсайта на Производителя, за да получи достъп до Услугата.

5. Ако поръчаната от Клиента Услуга включва софтуер, инсталиран в обекта на Клиента, Купувачът, след като влезе в уебсайта на Производителя, трябва да изтегли Софтуера, необходим за използване на Облачните услуги, освен ако разпоредбите на допълнителното споразумение не предвиждат друго.

6. Достъпът до Услугата се предоставя за периода, подходящ за поръчания вид Облачни услуги, считано от датата на активирането ѝ

7.Клиентът е отговорен за всякакви поръчки и промени, извършени в Портала и в системата на Производителя, упоменати в параграф 4 по-горе, от лица, упълномощени от Клиента, в частност всякакви промени на вида на Абонамента, броя на достъпите, както и обхвата и вида на Услуги и данните за профила на Клиента.

 

 

§ 5

Видове абонаменти

 

1. Актуален списък на Продуктите, достъпни в даден модел на абонамент, ще бъде включен в Офертата.

2. Продуктите се предлагат в един от двата модела Абонамент:

1. Постоянен Абонамент

2. Годишен Абонамент

 

§ 6

Активиране на Абонамента

 

Абонаментът се активира при плащане от страна на Клиента на Таксата за избрания Платежен цикъл.

2. Постоянният Абонамент и Годишният Абонамент се подновяват автоматично за следващите Платежни цикли. Клиентът може да отмени автоматичното подновяване на Абонамента, като изпрати известие за анулиране на Абонамента преди края на текущия Платежен цикъл в Клиентския панел или по имейл в случай, че панелът не е достъпен.

 

§ 7

Платежен цикъл

 

1. Платежният цикъл е 1 месец за Постоянни Абонаменти и 1 година за Годишни Абонаменти.

2. Клиентът заплаща предварително за целия Платежен цикъл на Абонамента.

3. Първият Платежен цикъл обхваща периода от деня на активиране на Абонамента до последния ден на календарния месец, през който Постоянният Абонамент е бил активиран, или периода от една година от датата, на която е бил активиран Годишният Абонамент.

4. Следващите Платежни цикли ще бъдат от първия до псоледния календарен ден на месеца в случай на Постоянни Абонаменти или за една година от деня след последния на предишните Годишни Абонаменти

 

§ 8

Плащане

 

1. Абонаментната такса и валутата на плащане са посочени в Офертата.

2. Клиентът ще плаща Таксата, като приема да извършва дебитни плащания от банковата си сметка или като приема да таксува своята кредитна или дебитна карта. Сенетик България ЕООД може да откаже да предостави достъп до услуги за следващия Платежен цикъл, ако Клиентът не приеме таксуването на кредитната или дебитната карта на Клиента или извършването на дебитни плащания от банковата сметка на Клиента по избор на Сенетик България ЕООД. Ако Клиентът не приеме начина на плащане, посочен от Сенетик България ЕООД, Абонаментът може да бъде деактивиран. В отделни случаи Сенетик България ЕООД може да се съгласи да приема Такса, плащана чрез банков превод.

3. За предоставяните Услуги Сенетик България ЕООД ще издава на Клиента фактури за отделните Платежни цикли. Сенетик България ЕООД ще препраща фактурите на Клиентите по електронен път по имейл.

4. Сенетик България ЕООД може да предлага на Клиента, по-специално след потвърждение на историята на плащанията, плащане на базата на фактури с отложено плащане.

5. В случай на Годишни Абонаменти Сенетик България ЕООД може да обвърже активирането на Абонамента с предплащане на базата на проформа фактура

6. В случай на плащане чрез дебитиране на банковата сметка на Клиента или дебитиране на кредитната или дебитна карта на Клиента, Senetic автоматично ще таксува Клиента не по-рано от 24 часа преди края на текущия цикъл на таксуване или в рамките на първите седем работни дни от началото на следващия цикъл на таксуване.

7. В случай на активирано плащане чрез традиционен превод Сенетик България ЕООД ще издава проформа фактура за предплащане или фактура за отложено плащане (при условие, че има положителна оценка в съответствие с параграфа).

8. Ако плащането не е извършено навреме, няма пълно плащане или няма възможност за събиране на Таксата (в целия й размер), Сенетик България ЕООД може да преустанови временно достъпа до Услугите и да уведоми Клиента за временното преустановяване на достъпа до Услугите чрез Системата за комуникация.

9. Ако Клиентът заплати Таксите в размер, по-голям от този, посочен в Споразумението, надплащането ще бъде върнато на Клиента.

Ако има забавяне в извършването на предплащане въз основа на про форма фактурата на Клиента, Абонамента, достъп до допълнителни Услуги или допълнителни потребителски акаунти ще бъде активиран, след като Таксата бъде отразена в банковата сметка на Сенетик България ЕООД. В такива случаи достъпът до Абонамента, допълнителни Услуги или допълнителни потребителски акаунти ще бъде намален с периода на забавянето на плащането от Клиента

11. Клиентът е задължен да заплати използването на ресурсите в платформата Azure за всеки Период на плащане. Клиентът е отговорен за количеството използвани ресурси в платформата Azure, включително за всякакви промени в конфигурацията на Услугите, които могат да доведат до увеличено използване на ресурси в платформата Azure. След края на Периода на плащане Клиентът получава информация за използваните ресурси. Заплащането се осъществява на базата на фактура, издадена от Senetic.

§ 9

Прекратяване и Възобновяване на Абонамента

1. Анулиране на Абонамента е възможно в съответствие с разпоредбите, включени в §14.

Анулирането на Абонамента влиза в сила в края на текущия Платежен цикъл.

2. Клиентът може да анулира Абонамента, като подаде заявление в клиентския панел или чрез Системата за комуникация.

3. Клиентът може да прекрати Абонамента, като подаде заявление за прекратяване в Портала.

4. Ако Абонаментът бъде анулиран, Клиентът ще има достъп до Услугите до края на текущия Платежен цикъл.

5. Анулирането на Абонамента означава прекратяване на Договора между Сенетик България ЕООД и Клиента

6. Клиентът може да възобнови Абонамента след като той е бил прекратен. Възобновяването на Абонамента е равносилно на активиране на Абонамента в съответствие с параграф 6.

7. Възобновяването на клиентския абонамент се таксува съгласно правилата, установени в параграфи 7 и 8.

 

 

§ 10

Промяна на Таксите

1. Абонаментните такси може да бъдат променяни.

2. Променената Такса ще бъде валидна от следващия Платежен цикъл.

Ако Клиентът откаже да приеме нови Такси, той може да анулира Абонамента в съответствие с разпоредбите, посочени в §8.

3. Senetic се задължава да информира Клиента за промяната в размера на Таксите чрез имейл или чрез Портала.

 

§ 11

Закупуване на допълнителни Услуги или места за потребители през периода на Абонамента.

1. Клиентът може да закупи допълнителни Услуги или допълнителни места за допълнителни потребители през периода на Абонамента.

Допълнителни Услуги се активират, след като Клиентът заплати за допълнителни Услуги или допълнителни места за потребители пропорционално за периода до края на текущия Платежен период. Таксата за допълнителни Услуги или допълнителни места потребители за следващи Платежни периоди ще бъде добавена към съществуващата Такса за съществуващи Услуги, включени в Абонамента.

3. Ако има промяна в Таксите през периода на Абонамента, Таксата за допълнителни места за потребители може да се различава от Таксата за текущите места за потребители на Клиента

 

§ 12

Разпоредби за техническа поддръжка 

1. Проблемите, свързани с работата на закупените Облачни услуги, трябва да бъдат съобщавани директно на Сенетик България ЕООД по имейл, телефона или чат.

Сенетик България ЕООД не носи отговорност за никакви заявления, подадени от Купувача директно към Производителя на Софтуера.

С цел обработване на заявлението Купувачът е задължен да предостави на упълномощен служител на Сенетик България ЕООД достъп до администраторския панел. В специални, обосновани случаи Сенетик България ЕООД може да поиска от Купувача да удължи упълномощаването.

4. Сенетик България ЕООД декларира, че всички предоставени данни ще бъдат обработвани като поверителни данни.

5. В случай на отказ за предоставяне на съответния достъп от Купувача, Сенетик България ЕООД няма да носи отговорност за разрешаване на проблема.

6. Отговорите на заявления ще бъдат предоставяни по телефона, чат или имейл в зависимост от индивидуалните фактори за дадено заявление

 

§ 13

Отговорност за несъответствието на продукта 

1. Сенетик България ЕООД не гарантира правилното функциониране на предлаганите Продукти.

2. Продуктите, които Клиентът получава, са в същата форма, в която Сенетик България ЕООД ги получава от Производителя. Страните се споразумяват, че Сенетик България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е проблеми, свързани с функционирането, качеството, използваемостта и гаранцията. Сенетик България ЕООД не предоставя никаква гарания за Продукти, налични в Офертата.

3. Производителят може да подсигури установени нива на правилно функциониране на Продуктите. Нивата на правилно функциониране са включени в публикуваните от Производителя документи, посочените в Споразумението с Производителя. Клиентът има правото да уведомява Сенетик България ЕООД за всички притеснения, свързани с правилното функциониране на Продукта. Сенетик България ЕООД ще препраща уведомлението, описващо проблемите с Продукта, на Производителя. В случай на положителен резултат след разглеждането на уведомлението от Производителя и изплащането на обезщетение от Производителя Сенетик България ЕООД ще възстанови на Клиента сумата, предоставена от Производителя.

4. Ако Производителят предостави финансово обезщетение, то ще бъде извършено през платежния цикъл, следващ месеца, през който Производителят е извършил съответното обезщетение. Обезщетението трябва да бъде извършено под формата на коригираща фактура за платежния цикъл, през който е предоставено обезщетението на Производителя, или под формата на намаление на съмата за плащане за следващия платежен цикъл. Обезщетението ще бъде извършено едва след подписването на коригиращата фактура и връщането й с потвърждение за получаването на адреса на регистрирания офис на Сенетик България ЕООД.

5. Сенетик България ЕООД не носи отговорност към Клиента за предоставяне на финансово обезщетение на Клиента от Производителя и всички отговорности на Сенетик България ЕООД от това право ще бъдат изключени

 

§ 14

Прекратяване на Договора от Сенетик България ЕООД 

Senetic S.A. има правото да прекрати Споразумението едностранно в сила от момента на доставянето на известието през Системата за комуникация, както и да спре достъпа на Клиента до Услугите, в следните случаи:

1. Клиентът не заплати дължима сума на Сенетик България ЕООД, по-специално на базата на издадени фактури;

2. Сенетик България ЕООД научава за неплатежоспособността на Клиента;

3. Клиентът извършва сериозно нарушение на общите условия на Споразумението и не отстранява последствията от нарушението в рамките на 14 дни от датата, на която Клиента получи от Сенетик България ЕООД съответно известие чрез Системата за комуникация.

4. Клиентът нарушава разпоредбите на полския закон за борба с корупцията и антикорупционните закони, описани в публикуваните от Производителя документи, по-специално в: „Антикорупционна политика за представители на Microsoft съгласнно Закона за корупционните практики в чужбина на САЩ“, достъпна на адрес: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

Препоръчваме на този етап да оставите само разпоредбите, отнасящи се до правото на незабавно прекратяване на договора. Въпросите, свързани с прекратяването на договора от клиента, включват анулирането на Абонамента.

 

 § 15

Клиентите

 

1. Клиентите подават жалби, свързани с използването на Портала и Услугите, на следния имейл адрес: [email protected]

2. Жалбата трябва да съдържа: собствено име, фамилно име или наименование на дружеството и точен адрес на жалбата, както и точно описание и причина за жалбата.

3. Жалбите се обработват в рамките на 48 часа от получаването им.

4. Клиентът ще бъде информиран за начина на разглеждане на жалбата чрез имейл, изпратен на адреса, от който е подадена жалбата.

 

 

§ 16

Заключителни разпоредби 

1. В обхвата на услугите, предоставяни по електронен път, настоящите Разпоредби съотвестват на разпоредбите на чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г.

2. Всички спорове, свързани с разпоредбите на Общите условия, Страните първо ще се опитат да разрешат мирно чрез двустранни дискусии и преговори.

3. Ако Страните не се споразумеят, могат да се обърнат към съд, който има териториална юрисдикция за офиса на Сенетик България ЕООД.

 

 

Актуални промоции
Бъдете актуални!
Присъединете се към нашия бюлетин и бъдете винаги в течение на нашите промоции и новини.

Като кликнете върху „Абониране“, вие приемате да получавате маркетингова информация на имейл адреса си. Администратор на вашите лични данни ще бъде Сенетик България ЕООД със седалище в бул."Е.И..Тотлебен" 53-55, 1606, София, България, Шоурум „Сенетик“, ж-к. Младост 4, бл.483 офис 10, 1715, София, България. Имате право да изискате достъп до личните си данни и да ги коригирате, изтривате или ограничавате обработването, както и да възразите срещу обработването. Подробна информация за обработването на лични данни може да намерите в декларацията за поверителност

Неправилен имейл адрес
Този имейл е потвърден.
Този имейл не е още потвърден.
Благодарим Ви!
Проверете входящата си поща – ще получите съобщение от нас, в което ще ви помолим да потвърдите абонамента си за бюлетина.
Партньорства
Начини на плащане
Начини на изпращане
EBA National Winner Banner