OK
0
Запитване
0,00 лв
0
Kоличка
0,00 лв
Зареждане…
Зареждане…
Запитване и поръчки са актуализирани!
Запитване и поръчки са актуализирани! Запитване и поръчки са актуализирани!
Артикулът не е на склад..
Съжаляваме, но артикулът не е наличен.

Cloud Computing Services Policy

The Services Policy binding up to 06.08.2023 is available at: Cloud Computing Services Policy 06.08.2023

The Services Policy binding up to 26.01.2022 is available at: https://www.senetic.bg/site/cloud_services_policy/

The Services Policy binding up to 30.06.2019 is available at: https://www.senetic.bg/site/cloud_services_policy_30-06-2019/

The Services Policy binding up to 31.01.2020 is available at: https://www.senetic.bg/site/csp_terms_2019/

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИ ЗА ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ОБЛАЦИ

§ 1.
Общи разпоредби

А.      Настоящият Правилник урежда правилата за предоставяне на облачни услуги от Сенетик България ЕООД, бул."Е.И..Тотлебен" 53-55, 1606 София, България, и по-специално определя принципала за подаване на Поръчки и сключване на договори за продажба чрез средства за дистанционна комуникация, както и за използването на всички услуги на Магазина от Клиентите.

Ефективен и бърз контакт с Продавача по всички въпроси, свързани с продажбите чрез Магазина, е възможен на e-mail: [email protected] или телефонен номер: +359 2 448 6700.

Б.      Сенетик България ЕООД декларира, че е упълномощена да препродава, продава или по друг начин допълнително да препродава Продуктите и е сключила съответните споразумения с Производителите, които позволяват това.

В.      Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички Поръчки, направени на или след 07.08.2023.

Г.       Разпоредбите на настоящите Общи условия имат характер на примерен договор и са приложими, според случая, към договори, сключени от Senetic не чрез Магазина или Портала, при условие че са представени на Клиента преди сключването на договора..

 

§ 2.
Определение

А.      Всеки път, когато термини, започващи с главна буква, както е посочено по-долу, се появяват в Общите условия, те имат следните значения:

А)      Доставчик на услуги, Продавач, Сенетик България  или ние – Сенетик България ЕООД, бул."Е.И..Тотлебен" 53-55, 1606 София, България Vat No.: 202840699;

Б)      Клиент – физическо лице, юридическо лице или друга организационна единица с юридическа правоспособност, което сключва договор с Продавача или ползва други услуги на Магазина и Портала;

В)      Страна – Сенетик или Клиент;

Г)       Дружество от ЕС на Сенетик България ЕООДвсяко от дружествата, регистрирани на www.senetic.net;

Д)     Потребител физическо лице, извършващо правна сделка, която не е пряко свързана с неговата икономическа или професионална дейност;

Е)      Предприемач физическо лице, юридическо лице или организационна единица, на която е предоставена правоспособност по закон, извършваща стопанска или професионална дейност от свое име;

Ж)    Индивидуален предприемачфизическо лице, което сключва договор, пряко свързан с неговата дейност, ако формулировката на договора показва, че той не е професионален по характер за тях;

З)       Работни дни  – дни от понеделник до петък, с изключение на официалните празници;

И)     Общи условиянастоящите Общи условия за облачни услуги;

К)      Магазин интернет услугата, достъпна на https://www.senetic.bg/, чрез която Клиентът може да закупи Продукти;

Л)      ПорталИнтернет услуга, достъпна на https://portal.senetic.com, използвана за закупуване и управление на Продукти от Клиента;

М)    Акаунтчаст от Магазина или Портала, където Клиентът може, наред с други неща, да управлява личните си данни, да получава известия за промени в статуса на Поръчката, да контролира и управлява статуса на своите Поръчки;

Н)     ПроизводителЮридическото лице, което предоставя Продукта, предоставен като част от Облачните услуги;

О)     ПродуктОблачната услуга или всеки друг елемент, право (напр. лиценз) или облага, предлаган, продаван или предоставян на Клиента от Сенетик;

П)     Облачна услугауслугапредоставяна чрез изчисления в облак, по-специално по модела: "Софтуер като услуга", "Платформа като услуга" или "Инфраструктура като услуга";

Р)      Microsoft Cloud ServicesУслуги в облака, предоставяни от Microsoft;

С)      Абонаментправо на ползване на Продукта от Клиента за определен период от време;

Т)      Постоянен лицензправото да използва Продукта от Клиента за вечни времена, при спазване на разпоредбите на §7 от Общите условия;

У)      Договор за предоставяне  на Цифрово съдържание или Цифрова услуга договор, по силата на който Сенетик България ЕООД прехвърля или се задължава да прехвърли правото на използване на конкретно Цифрово съдържание или Цифрова услуга и Клиентът заплаща или се задължава да заплати цена за това;

Ф)     Цифрово съдържаниеданни, произведени и доставени в цифров вид, независимо дали са предадени на материален носител или по друг начин;

Х)      Цифрова  услугауслуга, която позволява на Клиента да: (i) производството, обработката, съхранението или достъпа до цифрови данни, (ii) споделянето на цифрови данни, които са качени или произведени от Клиента или други потребители на тази услуга, (iii) други форми на взаимодействие чрез цифрови данни;

Ц)     ПоръчкаВолеизявление на Клиента, представляващо предложение за сключване на споразумение със Сенетик, което има за цел директно да сключи споразумение, определящо вида и броя на Продуктите, предмет на споразумението, и предложената цена на Продуктите.

 

§ 3.

Портал

А.      Клиентът сам регистрира акаунт в Портала или чрез представител на Сенетик.

Б.      Порталът е платформа за продажби и контакти, използвана за улесняване на комуникацията и сътрудничеството между страните; по-специално, порталът не предлага функции, свързани с управлението на акаунти в услугите или центровете на производителя, като например центъра за администриране на Microsoft 365.

В.      Достъпът до портала е безплатен. За да създадете акаунт в портала, е необходимо едновременно да имате акаунт в Microsoft.

Г.       Саморегистрацията се извършва чрез попълване и одобряване на регистрационната форма. Процесът на регистрация на акаунт в портала включва:

А)      създаване на акаунт;

Б)      упълномощаване на акаунта.

Д.      По време на процеса на регистрация и авторизация на Профила, Клиентът е длъжен да предостави верни данни за Клиента.

Е.       Порталът позволява на потребителя да използва следните функции:

А)      Създаване на акаунт в Microsoft;

Б)      Поръчване на Продукти и управление на подновяванията на Абонамента;

В)      Промяна на информацията за акаунта;

Г)       Даване на разрешения на допълнителни потребители за използване на акаунта (управление на правата на потребители и администратори);

Д)     Преглед на историята на поръчките;

Е)      Преглед на инвентара за потребление на ресурси на Microsoft Azure.

Ж.     За да използвате портала, е необходимо да имате устройство с достъп до интернет, оборудвано с уеб браузър Google Chrome в най-новата версия, с активирани бисквитки и Javascript. Доставчикът на услуги не гарантира правилното функциониране на всички функции в случай на други браузъри или тяхната нестандартна конфигурация.

З.       Не е разрешено използването на портала за цел, която нарушава приложимото право. Сенетик България ЕООД има правото да откаже достъп до портала на Клиента в случай, че:

А)      използвате портала за цели, несъвместими с неговата цел или в ущърб на трети страни;

Б)      узнае или има основателни съмнения относно нарушение на лицензионните споразумения или конкретни условия за ползване;

В)      нарушение на приложимото право, настоящите Общи условия или добрите нрави.

И.      Сенетик България ЕООД не носи отговорност за щети, произтичащи от:

А)      технически ограничения, произтичащи от характеристиките на хардуера или софтуера, използван за използване на услугата на портала;

Б)      събития, които Сенетик, при полагане на надлежна проверка, не е бил в състояние да предвиди или предотврати;

В)      форсмажорни обстоятелства;

Г)       използвате портала в противоречие с разпоредбите на настоящите правила и условия;

Д)     загуба на данни, оборудване или повреда на системата, или други щети, освен ако не са причинени единствено по вина на Сенетик.


§ 4.

Условия за поръчка

А.      За да закупи Продукт, Клиентът е длъжен да направи Поръчка чрез Магазина или Портала. Подаването на поръчка представлява предложение за сключване на договор, подадено от Клиента до Доставчика на услуги.

Б.      След като направи Поръчка, Продавачът ще потвърди получаването й под формата на имейл съобщение, съдържащо потвърждение на всички негови съществени елементи.

В.      След разглеждане на офертата на Клиента, Продавачът ще изпрати на Клиента съобщение за приемане на Поръчката за изпълнение. Сключването на договора настъпва в момента на получаване на това съобщение от Клиента.

Г.       Ако се окаже, че изпълнението на Поръчката изцяло или частично няма да бъде възможно, Продавачът незабавно ще информира Клиента за това по електронна поща. В тази ситуация договорът не се сключва, а ако вече е сключен - той изтича и Сенетик България незабавно връща на Клиента получените средства.

Д.      Предпоставка за използване на Продукта е:

А)      приемане на разпоредбите на настоящия регламент;

Б)      приемане на Споразумението с клиенти на Microsoft (за Продукти на Microsoft) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement или други споразумения, разбирания, документи между Клиента и Производителя, както се изисква от Производителя.

Е.       След сключване на договора, Продавачът предоставя на Клиента информация, необходима за използване на Продукта, освен ако тази информация не е предоставена по предходната Поръчка. Ако поръчаният Продукт включва софтуер, инсталиран в помещенията на Клиента, Клиентът е длъжен да го изтегли и инсталира сам, освен ако не е посочено друго.


§ 5.

Уреждане на поръчката и условия за достъп до продукта

А.      Услугите в облака на Microsoft може да се поръчват под формата на месечни, годишни и тригодишни абонаменти, а периодите на фактуриране за тригодишни и годишни абонаменти могат да бъдат годишни или предплатени. Месечните периоди на фактуриране за тригодишните и годишните Абонаменти, както и годишните периоди на фактуриране за тригодишните Абонаменти за Услуги в облака на Microsoft могат да бъдат договорени чрез преговори със Сенетик България ЕООД, като Сенетик България ЕООД си запазва правото да проверява надеждността на плащанията на Клиента.

Б.      Цените на продуктите подлежат на промяна, като новата цена влиза в сила от следващия абонаментен период. Сенетик България ЕООД ще информира Клиента за цената на Продукта директно в картата на Продукта в Магазина и Портала. 

В.      Ако Клиентът се е съгласил да получава фактури по електронен път, те ще бъдат изпратени на предоставения от Клиента електронен адрес. В такава ситуация Клиентът се отказва от получаването на фактури на хартиен носител.

Г.       За да предложи на Клиентите възможно най-добрите цени и да поддържа непрекъснатост на услугите, Сенетик България ЕООД може да предоставя услуги, използвайки други компании от Групата Сенетик България ЕООД, по-специално чрез установяване напартньорски отношения с друго дружество от Групата Сенетик България ЕС от името на Клиента, с което Клиентът се съгласява. До степента, до която се окаже необходимо да се изпълни договорът по начина, описан в предходното изречение, Клиентът упълномощава Сенетик България ЕООД да установи такива отношения и да използва офертите на други Дружества от Сенетик България ЕООД от свое име и в своя полза, като това упълномощаване е ограничено от обхвата на Поръчката.

Д.      Ако Услугите трябва да се предоставят от Сенетик България ЕООД, използвайки друго Дружество от Сенетик България ЕООД, Клиентът ще приеме това Дружество от Сенетик България ЕС като партньор. Клиентът няма да има претенции срещу Сенетик България ЕООД или друга Компания от Сенетик България ЕУ във връзка с липсата на достъп до Услугата, ако Клиентът откаже да се съгласи да установи партньорски отношения. Клиентът няма право да иска установяването на партньорски отношения изключително със Сенетик.

Е.       Клиентът няма да поема никакви допълнителни разходи във връзка с използването от страна на Сенетик България ЕООД на други Дружества от Групата Сенетик.


§ 6.

Управление на клиентски акаунти в услугите на Производителя

А.      Ако бъдат закупени Облачни услуги, на Доставчика ще бъде възложен стандартен набор от административни роли, освен ако не е договорено друго между Клиента и Сенетик. Клиентът може да управлява административните роли по всяко време.

Б.      Клиентът може да променя ролите, възложени на Доставчика по всяко време; за продуктите на Microsoft Azure обаче промяната на ролите по подразбиране може да промени цената на абонамента.

В.      Ако определени роли не са възложени на Доставчика, може да не е възможно Доставчикът да предостави разширените услуги за поддръжка и в някои случаи основните услуги за поддръжка, посочени в §9 по-долу. Подробна информация за администрирането на административните роли на Доставчика може да бъде намерена на уебсайта на линка: https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/gdap-least-privileged-roles-by-task.

Г.       По отношение на достъпа до ресурсите на Клиента се прилага споразумението за възлагане на обработка, посочено в §14 по-долу.

Д.      Резервирането на ресурсите на платформата Microsoft Azure се основава на отделно споразумение.

Е.       Клиентът е отговорен за всички инструкции и промени, извършени в портала и на уебсайта на производителя, по-специално за всякакви промени във вида и броя на абонаментите, вечните лицензи или други услуги, достъпа и данните за клиентския акаунт.

 

§ 7.

Постоянен лиценз

А.      Ако са закупени вечни лицензи за Продукти, Клиентът ще направи еднократно авансово плащане.

Б.      Постоянният лиценз дава право на Клиента да използва Продукта при условията, определени от Производителя.

В.      Срокът на Вечния лиценз е неопределен, освен ако не е посочено друго.

Г.       За Постоянни лицензи Сенетик България ЕООД не гарантира достъп до актуализации или поддръжка на Продуктите. Това не пречи на страните да сключват отделни договорености или да предоставят актуализации или подкрепа от производителя.

 

§ 8.

Използване на продукта

А.      Клиентът получава достъп до Продукта след заплащане на предварителната цена за договорения абонаментен период, освен ако не е посочено друго от Страните или информацията за Продукта, предоставена от Сенетик.

Б.      Клиентът е отговорен за подновяването и заплащането на Абонамента. Клиентът може да управлява функцията за автоматично подновяване чрез портала.

В.      Ако е активирано автоматично подновяване на месечните Абонаменти, Сенетик България ЕООД автоматично ще таксува присвоената платежна карта 5 работни дни преди изтичането на приложимия Абонамент.

Г.       Ако е невъзможно да се таксува платежната карта или Клиентът не плати цената, Сенетик България ЕООД може да се свърже с Клиента, за да уреди друг начин на плащане, да анулира Абонамента или да преустанови достъпа до Продукта

Д.      Клиентът е отговорен за броя на използваните ресурси (по-специално в платформата Azure), включително всички промени в конфигурацията на Продуктите, които могат да доведат до увеличаване на използването на тези ресурси, както и прилагането на подходящи предпазни мерки за околната среда, поне до степента, описана в параграф 6 по-долу. Клиентът е длъжен да заплати дължимата сума за използваните ресурси през периода на фактуриране. Плащането на дължимата сума ще бъде извършено по банковата сметка на Сенетик България ЕООД или чрез платежна карта и ще бъде установено чрез фактура, издадена от Сенетик.

Е.       Клиентът трябва да приложи подходящи мерки за сигурност за средата на Cloud Service и администраторския акаунт. Клиентът по-специално:

А.      Използвайте сигурна парола от поне 16 знака, състояща се от поне една малка буква, главна буква и специален знак или цифра;

Б.      Да не използва паролата на акаунта на администратора на облачната услуга в други сайтове или услуги;

В.      Използвайте механизма за многофакторна автентикация (MFA);

Г.       Да не споделя данни за достъп с трети страни;

Д.      Редовно проверявайте дали данните ви за достъп не са компрометирани и незабавно променяйте паролата, ако може да са били компрометирани.

Ж.     Независимо от параграф 5 по-горе, ако използването на даден Продукт показва ситуация, изискваща проверка, по-специално в случай на основателно подозрение за измама, злоупотреба (включително от трети страни), атака или измама, Сенетик България ЕООД има право да ограничи или забрани използването на такъв Продукт, включително Облачна услуга. Ако Страните определят лимит за използване на Продукт, този лимит ще бъде съобщен на неговия доставчик и превишаването на този лимит ще даде право на Сенетик България ЕООД да ограничи или забрани използването на такъв Продукт.

З.       Клиентът е отговорен за нарушения на условията за ползване на Продукта, както са определени от неговия Производител, включително лицензионните разпоредби, както и за съответствието на използването на Продукта с приложимото законодателство.

И.      Ако се установи, че Клиентът нарушава условията за ползване, посочени от Производителя, Сенетик България ЕООД може или да спре достъпа до Продукта, или да го отмени и да анулира Абонамента с незабавно действие.

К.      В случая, посочен в Раздел 9 по-горе и отнасящ се до Клиенти, които са Потребители или Индивидуални предприемачи, Сенетик България ЕООД може да спре достъпа до Продукта и да отмени Абонамента само ако Потребителят или Индивидуалният предприемач грубо или системно нарушава условията на Споразумението за продукта, по-специално ако предоставя незаконно съдържание, след неефективно искане за преустановяване или отстраняване на нарушенията с определяне на подходящ краен срок. Нарушението на договора, свързано с Продукта, трябва да има обективен и незаконен характер. Абонаментът в такъв случай ще изтече 14 дни след датата, на която Сенетик България ЕООД предостави на Потребителя или Индивидуалния предприемач изявление за намерение да анулира абонамента.

Л.      Преустановяването на абонамента за Microsoft Cloud Services по причина, за която Клиентът отговаря, не спира действието на абонамента и не освобождава Клиента от задължението да плати за периода на абонамента.

М.    Ако Абонаментът бъде спрян или отменен, Microsoft ще изтрие данните, събрани от Клиента, в рамките на 90 дни. Клиентът няма да има претенции, включително, но не само, иск за щети от загуба на данни.

 

§ 9.

Несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора (жалби на потребители или индивидуални предприемачи)

 

А.      Продавачът носи отговорност пред Потребителя или Индивидуалния предприемач за неспазване на Договора за предоставяне на Цифрово съдържание или Цифрова услуга, закупени от този Потребител или Индивидуален предприемач.

Б.      Потребителят или индивидуалният предприемач, в случай на непредоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, има право да поиска от продавача да ги достави.

В.      Жалби, дължащи се на несъответствие на Цифровото съдържание или Цифровата услуга с Договора за предоставяне на Цифровото съдържание или Цифровата услуга, могат да бъдат подадени под всякаква форма. За предпочитане е обаче да подавате жалби чрез портала за жалби, намиращ се на support.senetic.com.

Г.       Продавачът носи отговорност за всяко несъответствие с Договора за предоставяне на Цифрово съдържание или Цифрова услуга, доставени по едно и също време или на части, които са съществували в момента на доставката и са станали явни в рамките на две години от този момент.

Д.      Продавачът носи отговорност, ако Цифровото съдържание или Цифровата услуга не съответстват на Договора за предоставяне на Цифрово съдържание или Цифрови услуги, Потребителят или Търговецът на дребно може да поиска то да бъде приведено в съответствие с Договора.

Е.       Продавачът се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни.

Ж.     След приемане на жалбата, Продавачът ще се споразумее с Потребителя или Индивидуалния предприемач по електронна поща, телефон или писмено условията за привеждане на Цифровото съдържание или Цифровата услуга в съответствие с договора.

З.       Потребителят или индивидуален предприемач може да направи декларация за намаляване на цената или за отказ от договора за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, когато:

А.      привеждането на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи за доставчика на услуги,

Б.      доставчикът на услуги не е привел цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие със споразумението за цифрово съдържание или цифрови услуги,

В.      неспазването от страна на Цифровото съдържание или Цифровата услуга на Споразумението за цифрово съдържание или цифрови услуги продължава, въпреки че доставчикът на услуги се е опитал да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие със Споразумението за цифрово съдържание или цифрови услуги,

Г.       несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга със споразумението за цифрово съдържание или цифрови услуги е такова, че оправдава или намаляване на цената, или оттегляне от споразумението, без преди това да се упражни средството за правна защита за изискване цифровото съдържание или цифровата услуга да бъдат приведени в съответствие със споразумението за цифрово съдържание или цифрови услуги,

Д.      от изявлението на доставчика на услуги или обстоятелствата е видно, че той няма да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с договора в разумен срок или без неоправдано неудобство за потребителя или индивидуалния предприемач.

И.      Намалената цена трябва да бъде пропорционална на договорната цена, тъй като стойността на цифровото съдържание или цифровата услуга, която не е в съответствие със споразумението за цифрово съдържание или цифрова услуга, остава на стойността на цифровото съдържание или цифровата услуга, която е в съответствие със споразумението за цифрово съдържание или цифрова услуга.

К.      Потребител или индивидуален предприемач не може да се откаже от договор за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, ако цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят срещу заплащане на цена и несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с договора за предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга е несъществено.

 

§ 10.

Поддръжка

А.      За определени продукти Сенетик България ЕООД предоставя основни услуги за поддръжка. За такива Продукти споменаването на предоставянето на основни услуги за поддръжка може да бъде намерено в раздела "Поддръжка" или в описанието на Продукта.

Б.      Разширяването на услугите за поддръжка, предоставяни от Сенетик, е достъпно чрез отделно споразумение.

В.      Основните услуги за поддръжка се предоставят съгласно условията на настоящия параграф.

Г.       Заявките за поддръжка на клиенти могат да включват:

А)      нередности, свързани с наличието на услуги;

Б)      информация относно валидността на закупените лицензи;

В)      Селища;

Г)       закупуване на Продукти от името на Клиента.

Д.      До степента, посочена в Раздел 4 по-горе, услугите за поддръжка на Сенетик България ЕООД се състоят в извършване на действия за Клиента и разрешаване на проблеми, които възникват, ако причината се дължи на Сенетик България ЕООД или на Производителя. Сенетик България ЕООД ще работи съвместно и в диалог с Производителя, за да коригира недостатъка или по друг начин да отговори на искането по подходящ начин.

Е.       Сенетик България ЕООД предоставя основни услуги за поддръжка на постоянна основа. Сенетик България ЕООД ще отговори на искането за поддръжка на Клиента в рамките на два Работни дни.

 

§ 11.

Анулиране на абонамент от страна на клиента

А.      Клиентът може да разреши или забрани в портала опцията за автоматично подновяване на абонаментите за услуги в облака на Microsoft за следващи периоди.

Б.      Клиентът няма право да анулира Абонамент или лиценз (включително тяхното намаляване) на Услуги в облака на Microsoft по време на срока им.

 

§ 12.

Отговорността на Сенетик

А.      Нито Сенетик, нито която и да е друга Сенетик България ЕООД гарантира правилното функциониране на предоставяните Продукти.

Б.      Продуктите се предоставят на Клиента, както са получени от Сенетик България ЕООД от Производителя и Страните се съгласяват да изключат отговорността на Сенетик България ЕООД за коректността на работа, качеството, годността за определена цел и гаранцията. Сенетик България ЕООД не дава никакви гаранции по отношение на Продуктите.

В.      Производителят може да осигури установени нива на производителност за Продуктите. Нивата на производителност се съдържат в публикуваните документи на производителя. Клиентът има право да докладва на Сенетик България ЕООД за забелязани нередности във функционирането на Продуктите. Сенетик България ЕООД ще докладва на Производителя изпратените от Клиента коментари относно правилното функциониране на Продукта. В случай, че Производителят е удовлетворен от представените коментари и Производителят възстанови сумата за неизправност на Продукта, Сенетик България ЕООД ще осигури подходящо възстановяване на сумата на възстановяването, предоставено от Производителя.

Г.       Ако възстановяването в брой е предоставено от Производителя, то ще бъде направено в периода на фактуриране, следващ месеца, в който е настъпило приложимото възстановяване от Производителя. Възстановяването ще бъде документирано чрез издаването на коригираща фактура от Сенетик. Издаването на фактурата и изпращането й на посочения от Клиента имейл адрес потвърждава, че възстановяването е било отпуснато.

Д.      Сенетик България ЕООД не носи отговорност пред Клиента за предоставянето на възстановяване от Производителя на Клиента и всякаква отговорност на Сенетик България ЕООД по този предмет е изключена.

Е.       Тази клауза не се прилага за клиенти, които са потребители или индивидуални предприемачи.

 

§ 13.

Прекратяване на договора за предоставяне на електронни услуги

А.      Клиентът може да прекрати договора за предоставяне на услуги (т.е. договора за Профил) по всяко време, без да посочва причините, като изпрати подходящо изявление, по-специално по електронна поща или писмено на адреса на Продавача. Акаунтите на Клиента в магазина и портала ще бъдат изтрити, освен ако други разпоредби на Общите условия или активните споразумения за абонамент не показват, че акаунтът в портала трябва да се поддържа до изтичането на абонамента.

Б.      Сенетик България ЕООД има правото едностранно да прекрати Споразумението в сила при доставката (писмено, по електронна поща или чрез Портала) и да преустанови достъпа на Клиента до Услугите в следните случаи:

А)      Неплащане от страна на Клиента на каквато и да е сума, дължима на Сенетик, по-специално въз основа на издадени фактури;

Б)      Сенетик България ЕООД узнае за несъстоятелността на Клиента;

В)      съществено нарушение на условията на споразумението от страна на Клиента и невъзможност за отстраняване на последиците от нарушението в рамките на 14 дни от датата на обаждането, направено от Сенетик България ЕООД чрез Системата за комуникация;

Г)       нарушение от страна на Клиента на антикорупционните разпоредби на закона и антикорупционните разпоредби, посочени в документи, публикувани от Производителя, наред с другото в: "Антикорупционна политика за представители на Microsoft Закон за чуждестранните корупционни практики в САЩ", достъпни на адрес: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

В.      В случай на Клиенти, които са Потребители или Индивидуални предприемачи, Доставчикът на услуги може да прекрати договора за предоставяне на услуги само ако Потребителят или Индивидуалният предприемач грубо или системно нарушава Регламента, <