0
Запитване
0,00 лв
0
Kоличка
0,00 лв
Зареждане…
Зареждане…
Запитване и поръчки са актуализирани!
Запитване и поръчки са актуализирани! Запитване и поръчки са актуализирани!
Артикулът не е на склад..
Съжаляваме, но артикулът не е наличен.

Покупка на удължена гаранция

§ 1

Обща информация

Настоящият документ (наричан по-долу ""Общи условия"") определя условията за предоставяне на удължена гаранция (наричана по-долу ""Удължена гаранция"") от Сенетик България ЕООД, със седалище в София, улица бул.""Е.И..Тотлебен"" 53-55 1606, София България, (ЕИК: 202840699, наричан по-долу: Senetic), на предприемачи (наричани по-долу: Клиент), с изключение на Индивидуални предприемачи, за стоки, закупени чрез онлайн магазин (www.senetic.bg) или чрез свързване с отдела за продажби по телефон (+359 2 448 6700) или електронна поща ([email protected]), обхванати от Програмата за удължена гаранция (наричана по-долу: Продукт).

§ 2

Удължени привилегии на гаранцията

2.1 Удължената гаранция не засяга правата на Клиента, произтичащи от разпоредбите на законовата отговорност за дефектни продукти и гаранционните условия, предоставени от производителя, дистрибутора, вносителя или продавача на Продукта.

2.2 Удължената гаранция се предоставя срещу заплащане за една, две или три години, считано от датата на изтичане на гаранционния срок на производителя, дистрибутора, вносителя или продавача.

2.3 Удължената гаранция покрива дефекти и неизправности на Продукта, причинени от дефект в материала или изработката, присъщ на Продукта в момента на продажбата (от причина, присъща на Продукта).

2.4 Удължената гаранция включва организиране и покриване на разходите за ремонт на Продукта, а в случай на повреда, в резултат на която ремонтът на Продукта е технически невъзможен или икономически необоснован, покриване от страна на Продавача на разходите за замяна с нов Продукт без дефекти или модел с подобни параметри, след предварително съгласие на Клиента или възстановяване на покупната цена на Продукта.

2.5 Senetic придобива правото на собственост върху частите, използвани за ремонт или замяна на Продуктите в рамките на Удължената гаранция.

2.6 Удължената гаранция не покрива повреди след продажбата, по-специално

 • a) повреда на софтуер или данни, инсталирани на Продукта, когато той е чисто нов или на по-късна дата;
 • b) повреда в резултат на неправилна употреба, злополука (повреда от вода, падане), модификация на Продукта, неосигуряване на подходяща физическа среда (влага) или работна среда, както и неправилна поддръжка;
 • c) неправилно сглобяване или експлоатация, които не са в съответствие с документацията на продукта;
 • d) ремонт на Продукта, извършен от неупълномощени лица;
 • e) неоригинални компоненти, открити в Продукта;
 • f) химическа повреда на Продукта;
 • g) щети, произтичащи от неразрешени ремонти, модификации или структурни промени на Продукта, извършени от потребителя или трети лица;
 • h) повреди, причинени от недостатъчно напрежение (напр. вследствие на мълния)
 • i) щети, произтичащи от неподходящо използване на Продукта с други продукти на Клиента или на трета страна;
 • j) щети, възникнали в резултат на случайни събития или други обстоятелства (напр. кражба);
 • k) щети, произтичащи от прекомерна употреба на Продукта;
 • l) всякакви стоки, различни от Продукта, включително стоки, закупени от Клиента в Онлайн магазина или чрез контакт с отдела за продажби и доставени заедно с Продукта или интегрирани с него.

2.7. В случай че гаранционната претенция на Клиента бъде потвърдена, Продавачът е длъжен по свое усмотрение да

 • a) да организира и покрие разходите за ремонт на дефектния Продукт,
 • b) да замени върнатия Продукт за нов и без дефекти Продукт или за модел със сходни характеристики, след като получи предварително съгласие от Клиента,
 • c) да възстанови покупната цена на върнатия Продукт

2.8. Удължената гаранция не може да се използва като основание за претенции относно щети, причинени от дефектния Продукт.

2.9. Удължената гаранция е валидна само в страната на закупуване.

§ 3

Покупка на удължена гаранция

3.1. Информацията дали продуктът е покрит от удължена гаранция е показана директно върху продукта в раздела "Гаранции" в онлайн магазина.

3.2. Клиентът може да закупи удължената гаранция, като използва следните средства:

 • a) "изскачащия прозорец", който се показва върху продукта, включен в програмата за удължена гаранция,
 • b) в раздела "Гаранции" на продукта, обхванат от програмата за удължена гаранция,
 • c) директно в количката за пазаруване,
 • d) като се свържете с отдела за продажби.

3.3. Клиентът има право да закупи удължената гаранция в рамките на 30 календарни дни от датата на закупуване на Продукта, като се свърже с отдела за продажби.

3.4. Закупуването на Удължена гаранция може да се извърши от предприемач, който прави покупка от професионален характер във връзка със своята дейност.

3.5. В случай че покупката на Удължената гаранция е направена от потребителя, договорът в това отношение се счита за недействителен и страните са длъжни да си върнат всичко, което са си предоставили, най-късно в срок от 14 дни от момента, в който се установи, че покупката на Удължената гаранция е направена от потребителя.

§ 4

Докладване на дефекти

4.1. Клиентът е длъжен да уведоми Продавача за всички дефекти, обхванати от Разширената гаранция, в срок от 10 календарни дни от откриването им (наричано по-долу "Уведомление").

4.2. Съобщенията за дефект или повреда се подават чрез формуляра RMA, достъпен след влизане в уебсайта на Senetic.

4.3. След като съобщи за повредата, Клиентът трябва да достави Продукта, който изисква ремонт или замяна, на адреса, посочен от Продавача, в рамките на следващите 7 дни, освен ако Продавачът не посочи друга дата. Датата присъства в уведомлението за RMA, получено от Клиента.

4.4. Senetic отговаря на Уведомлението в срок от 30 дни от получаването му.

4.5. Продуктът, предаден за ремонт, трябва да бъде пълен (т.е. да съдържа всички оригинални компоненти), като всички отклонения от това правило, например по отношение на носителите на данни, трябва да бъдат съгласувани със Senetic. Приемат се само Продукти, които са свободни от всякакви течности, чисти и сухи.

§ 5

Лични данни

5.1. Администраторът на Вашите лични данни е Сенетик България ЕООД със седалище в София (наричана по-долу "Senetic") на адрес: бул."Е.И..Тотлебен" 53-55 (1606, София), с която можете да се свържете по телефона: +359 2 448 6700 и по електронна поща: [email protected].

5.2. Надзорът върху правилното обработване на лични данни в Дружеството се упражнява от Длъжностното лице по защита на данните, с което можете да се свържете на следния имейл адрес: [email protected]

5.3. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на сключването и изпълнението на Споразумението за разширена гаранция, за изпълнение на законовите задължения на Дружеството като данъкоплатец и стопански субект (включително за целите на осигуряване на отчетност) и за целите на преследване на легитимните интереси на Дружеството, по-специално за установяване, предявяване или защита на искове

5.4. Правното основание за обработването на Вашите данни е необходимостта от изпълнението на договора и изпълнението на правното задължение на Дружеството, както и изпълнението на легитимните интереси на Дружеството, определени в точка 3.

5.5. Няма да съхраняваме вашите данни по-дълго, отколкото е необходимо. Действащото законодателство оправдава съхраняването на данните за срока на действие на Удължената гаранция и за данъчни цели - за период от пет години от края на календарната година, в която изтича срокът на Удължената гаранция.

5.6. Само служители и сътрудници, упълномощени от Дружеството, ще имат достъп до вашата лична информация. В определени ситуации Вашите лични данни могат да бъдат разкрити от Дружеството на други получатели, като например доставчици на ИТ услуги и решения за Дружеството.

5.7. Вашите данни няма да бъдат предавани на получатели, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство.

5.8. Имате право на достъп до личните си данни, включително да получите копие от тях, да ги коригирате или допълните. Имате право да възразите срещу обработването, както и на преносимост на данните. Освен това можете да поискате изтриване на личните данни в предвидените от закона случаи и ограничаване на обработката им.

5.9. Надзорният орган за лични данни в Полша е председателят на Службата за защита на личните данни. Имате право да подадете жалба, ако личните ви данни се обработват в противоречие с приложимите закони.

§ 6

Заключителни разпоредби

6.1. За всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на общоприложимото законодателство, приложимо към договора за удължена гаранция, и разпоредбите на Онлайн магазина.

6.2. Правилникът влиза в сила на 05.12.2021 г. и се прилага за Удължената гаранция, закупена след тази дата.

6.3. Термини с главни букви, които не са дефинирани в настоящите Общи условия, запазват значението, което им е дадено в Общите условия на Онлайн магазина.

6.4. Всички потенциални спорове, свързани с разпоредбите на Общите условия, Страните ще решават първо по взаимно съгласие чрез двустранни разговори и преговори.

6.5. Ако страните не успеят да постигнат споразумение, те могат да отнесат делото за решаване от общ съд, компетентен по седалището на Senetic.

6.6. Клиентите могат да получат достъп до Общите условия по всяко време и безплатно чрез интернет препратка (т.е. линк), поставена на началната страница на Магазина, и да я разпечатат.

6.7. Senetic си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия.it.

Избрани продукти

Бъдете актуални!
Присъединете се към нашия бюлетин и бъдете винаги в течение на нашите промоции и новини.

Като кликнете върху „Абониране“, вие приемате да получавате маркетингова информация на имейл адреса си. Администратор на вашите лични данни ще бъде Сенетик България ЕООД със седалище в бул."Е.И..Тотлебен" 53-55, 1606, София, България, Шоурум „Сенетик“, ж-к. Младост 4, бл.483 офис 10, 1715, София, България. Имате право да изискате достъп до личните си данни и да ги коригирате, изтривате или ограничавате обработването, както и да възразите срещу обработването. Подробна информация за обработването на лични данни може да намерите в декларацията за поверителност

Неправилен имейл адрес
Този имейл е потвърден.
Този имейл не е още потвърден.
Благодарим Ви!
Проверете входящата си поща – ще получите съобщение от нас, в което ще ви помолим да потвърдите абонамента си за бюлетина.
Портал за дистрибутори
Всичко, което търсите.Присъединете
се към нас!
Senetic B2B
Senetic B2BПлатформа за бизнес клиентиПрисъединете
се към нас!
Начини на плащане
Начини на изпращане
Сертификати и отличия